Kamerové sety - KameroveSety.sk

INFOLINKA: 094 TOPZONE , 0948 679 663
Špecialista na kamerové sety
Počet položiek v košíku: ks. 0,00 € Košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) upravujú (i) predzmluvné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z Objednávky a (ii) práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy.

 

1. Definície a výklad podmienok

 

1.1 Definície. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pojmy označené v týchto Podmienkach veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

Dodávateľ

znamená spoločnosť TOPZONE, s.r.o., so sídlom F. Kazinczyho 1257, 925 21  Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36275000, DIČ: 2022057510, IČ DPH: SK2022057510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17501/T, vrátane jej právneho nástupcu.

Kúpna cena

má význam uvedený v odseku 3.1.

Kúpna zmluva

znamená kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, predmetom ktorej je (i) záväzok Dodávateľa dodať Tovar Objednávateľovi a (ii) záväzok Objednávateľa zaplatiť za Tovar kúpnu cenu.

Obchodný zákonník

znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ

znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala Objednávku, vrátane jej právneho nástupcu.

Objednávka

znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami.

Podmienky

znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov.

Prepravné náklady

má význam uvedený v odseku 3.6.

Potvrdenie

má význam uvedený v odseku 2.4.

Portál

znamená internetová stránka KameroveSety.sk.

Reklamácia

znamená uplatnenie vady Tovaru Objednávateľom.

Tovar

znamená všetky produkty ponúkané Dodávateľom na Portáli.

Účet

znamená bankový účet Dodávateľa:
- Tatra banka, a.s. --- 2622735289 / 1100

Zasielateľská služba

znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v súlade so svojim predmetom činnosti na základe zmluvy s Dodávateľom uskutočňuje dodávku Tovaru.

Záručná doba

má význam uvedený v odseku 5.1.

Zmluvné strany

znamená Objednávateľ spolu s Dodávateľom.

1.2 Výklad Podmienok. Pri výklade Podmienok, pokiaľ nie je uvedené v Podmienkach inak, alebo pokiaľ z kontextu Podmienok nevyplýva niečo iné:

1.2.1 pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;

1.2.2 akýkoľvek pojem v mužskom rode zahŕňa aj ženský rod a naopak;

1.2.3 slovné spojenie „podľa vlastného uváženia“ znamená, že takáto osoba je oprávnená urobiť alebo neurobiť úkon, na ktorý sa takéto spojenie odvoláva, ktorý považuje táto osoba za vhodný a bez toho, aby bola povinná odôvodniť svoje rozhodnutie alebo uviesť akékoľvek dôvody či pohnútky pre takéto rozhodnutie;

1.2.4 odkazy na článok alebo odsek sa budú vykladať ako odkazy na článok alebo odsek týchto Podmienok; a

1.2.5 nadpisy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Podmienok.

 

2. Objednávka


2.1 Odoslanie Objednávky. Objednávateľ môže odoslať Objednávku jedným z nasledovných spôsobov, pričom všetky sa považujú za rovnako záväzné:

2.1.1 vyplnením tlačiva uverejneného na Portáli;

2.1.2 odoslaním elektronickej pošty na adresu: objednavky@kamerovesety.sk; alebo

2.1.3 telefonátom na tel. č. +421 (0) 94 TOPZONE, +421 (0) 948 679 663.
Odoslaním Objednávky Objednávateľ (i) potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, (ii) vyjadruje súhlas s Podmienkami a považuje ich za záväzné a (iii) dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2.2 Náležitosti Objednávky. Objednávka sa považuje za riadne odoslanú, ak v nej Objednávateľ uvedie presne, úplne a pravdivo nasledovné údaje:

2.2.1 meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefón, e-mail a ak je Objednávateľ podnikateľ, tak obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH, ak bolo pridelené;

2.2.2 druh a množstvo Tovaru; a

2.2.3 požadované miesto a dátum dodania Tovaru.

2.3 Odvolanie Objednávky. Objednávateľ môže odvolať Objednávku aj bez udania dôvodu, ak Dodávateľovi doručí odvolanie Objednávky skôr, ako Dodávateľ odošle Potvrdenie podľa odseku 2.4. Pre odoslanie odvolania Objednávky platí primerane odsek 2.1.

2.4 Potvrdenie Objednávky. Dodávateľ prijíma Objednávky počas všetkých pracovných dní, v čase od 8.00 do 18.00 hod. Ak bude Objednávka doručená Dodávateľovi v pracovný deň po 18.00 hod alebo v deň pracovného pokoja, Objednávka sa považuje za prijatú v najbližší pracovný deň. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať Objednávateľovi čiastočné alebo úplné potvrdenie Objednávky elektronickou poštou („Potvrdenie“) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej prijatia. Dodávateľ si môže podľa vlastného uváženia zvoliť formu oznámenia Potvrdenia. Odoslaním Potvrdenia sa považuje Zmluva za uzavretú v časti potvrdenej Objednávky. Ak sa Potvrdenie vzťahuje iba na časť Objednávky a takéto čiastočné Potvrdenie nemá pre Objednávateľa hospodársky význam, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak oznámenie o odstúpení doručí Objednávateľovi najneskôr v deň nasledujúci po odoslaní Potvrdenia. Omeškanie Dodávateľa s odoslaním Potvrdenia nemá vplyv na uzavretie Zmluvy. Objednávateľ je však v takomto prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak oznámenie o odstúpení doručí Objednávateľovi najneskôr v deň nasledujúci po odoslaní Potvrdenia. Ustanovenie odseku 2.5 tým ostáva nedotknuté.

2.5 Odmietnutie Objednávky. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia odmietnuť Objednávku aj bez udania dôvodu. Odmietnutie Objednávky je Dodávateľ povinný odoslať za rovnakých podmienok ako Potvrdenie.

 

3. Platobné podmienky


3.1 Kúpna cena. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi kúpnu cenu za dodanie Tovaru podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa alebo podľa dohody Zmluvných strán („Kúpna cena“).

3.2 Splatnosť Kúpnej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu od odoslania Potvrdenia v prípade platby vopred, najneskôr však pri osobnom preberaní Tovaru v prevádzke Objednávateľa, alebo pri dodaní Tovaru, vrátane dodania na dobierku. Ak Objednávateľ neuhradí Kúpnu cenu v uvedenej lehote, Dodávateľ je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre oznámenie o takomto odstúpení platí primerane odsek 2.4.

3.3 Spôsob platby. Objednávateľ môže zaplatiť Kúpnu cenu jedným z nasledovných spôsobov:

3.3.1 v hotovosti pri osobnom odbere;

3.3.2 na dobierku pri dodaní Tovaru Zasielateľskou službou;

3.3.3 vopred prevodom na Účet;

3.3.4 vopred priamym vkladom na Účet; alebo

3.3.5 iným spôsobom, ktorý je uvedený na Portáli.

3.4 Deň úhrady. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú (i) v prípade platby podľa odseku 3.3.1 prijatím hotovosti do pokladne Objednávateľa, (ii) v prípade platby podľa odseku 3.3.2 dňom jej úhrady Zasielateľskej službe, (iii) v prípade platby podľa odseku 3.3.3 alebo 3.3.4 dňom jej pripísania na Účet a (iv) v prípade platby podľa odseku 3.3.5 dňom stanoveným v osobitných podmienkach pre takéto platby uvedenými na Portáli, inak dňom jej pripísania na Účet.

3.5 Zmena Kúpnej ceny. Dodávateľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť aktuálny cenník. Ak Dodávateľ zmení Kúpnu cenu v čase od odoslania Objednávky do odoslania Potvrdenia, v Potvrdení je povinný uviesť novú Kúpnu cenu. Odoslanie Potvrdenia obsahujúce inú Kúpnu cenu má rovnaké účinky a následky ako oneskorené odoslanie Potvrdenia podľa odseku 2.4.

3.6 Prepravné náklady. Prepravné náklady nie sú zahrnuté do Kúpnej ceny a budú určené podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa alebo podľa dohody Zmluvných strán. Ak si Objednávateľ v Objednávke zvolí ako miesto dodania Tovaru iné miesto ako sídlo a/alebo prevádzku Dodávateľa, platí, že odoslaním Objednávky súčasne súhlasí s aktuálnym cenníkom Prepravných nákladov. V takomto prípade sa Kúpna cena navýši o Prepravné náklady.

3.7 Faktúra. Dodávateľ doručí Objednávateľovi faktúru (daňový doklad) pri dodaní Tovaru.

 

4. Dodacie podmienky


4.1 Dodanie. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar v dohodnutom množstve, na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase.

4.2 Miesto dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar na miesto určené Objednávateľom v Objednávke.

4.3 Čas dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar bez zbytočného odkladu po zaplatení Kúpnej ceny Objednávateľom. V prípade iného ako osobného odberu je dodacia lehota dva (2) týždne. Vo výnimočných prípadoch je Dodávateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, nie však o viac ako dva (2) týždne. V prípade omeškania Dodávateľa podľa tohto odseku je Objednávateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.4 Spôsob dodania. Dodávateľ môže Tovar doručovať sám, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo Zasielateľskej služby. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia určiť spôsob doručenia Tovaru.

4.5 Okamih dodania. Tovar sa považuje za riadne dodaný okamihom

4.5.1 jeho osobného prevzatia zo strany Objednávateľa; alebo

4.5.2 omeškania Objednávateľa s jeho prevzatím, ak Dodávateľ umožnil Objednávateľovi Tovar prevziať v súlade so Kúpnou zmluvou.
V prípadoch uvedených v odseku 4.5.2 je Dodávateľ povinný na žiadosť Objednávateľa opätovne doručiť Tovar. Dodávateľ si môže podľa vlastného uváženia účtovať Objednávateľovi dodatočné Prepravné náklady, a to aj v prípade, keď ich Dodávateľ pri riadnom dodaní Tovaru neúčtoval. Pri opätovnom doručovaní Tovaru sa postupuje ako pri Objednávke. Opätovné doručovanie Tovaru nemá vplyv na fikciu jeho dodania podľa odseku 4.5.2.

4.6 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody. Vlastnícke právo k Tovaru a prechádza na Objednávateľa okamihom jeho dodania, nie však skôr ako úplným zaplatením Kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Objednávateľa okamihom jeho dodania.

 

5. Reklamačné podmienky


5.1 Zodpovednosť Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho dodania Objednávateľovi. Dodávateľ súčasne zodpovedá za akosť Tovaru počas 24-mesačnej záručnej doby („Záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom prechodu nebezpečenstva škody na Tovare na Objednávateľa. Vadou Tovaru sa rozumie (i) dodanie iného druhu Tovaru, (ii) dodanie neúplného Tovaru, (iii) nedodanie dokladov, ktoré sa vzťahujú na Tovaru, pokiaľ to povaha Tovaru vyžaduje, (iv) dodanie Tovaru, ktorý má znaky fyzického poškodenia a/alebo opotrebenia, (v) nedostatok funkčnosti Tovaru, pokiaľ to povaha Tovaru vyžaduje a/alebo (vi) právna vada Tovaru. Za vadu Tovaru sa však nepovažuje rozdiel vo vizualizácii dodaného Tovaru a Tovaru vyobrazeného na Portáli alebo inom reklamnom materiáli Dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá za vadu Tovaru, o ktorej Objednávateľ vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti prípadu vedieť mohol. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek vadu Produktu, pokiaľ bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Dodávateľa podľa § 374 Obchodného zákonníka a/alebo konaním/opomenutím inej osoby ako je Dodávateľ.

5.2 Reklamácia. Objednávateľ je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a v rovnakej lehote odoslať Reklamáciu Dodávateľovi, inak Dodávateľ nezodpovedá za vady Tovaru. Ak ide o skrytú vadu Tovaru, Objednávateľ je povinný odoslať Reklamáciu Dodávateľovi bez zbytočného odkladu odkedy sa dozvedel o takejto skrytej vade Tovaru alebo sa pri vynaložení náležitej starostlivosti dozvedieť mohol, najneskôr však počas Záručnej doby. Reklamácia musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2.2.1, špecifikáciu dodaného Tovaru a charakteristiku vady a Objednávateľ ju musí odoslať podľa odseku 2.1.1 alebo 2.1.2.

5.3 Vybavenie Reklamácie. Dodávateľ sa zaväzuje rozhodnúť o Reklamácii do tridsiatich (30) dní od jej prijatia. Pre určenie dátumu prijatia Reklamácie sa použije odsek 2.4. Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá Dodávateľ, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa

5.3.1 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (i) výmenu Tovaru;

5.3.2 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (ii) dodanie chýbajúcej časti Tovaru;

5.3.3 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (iii) dodanie chýbajúcich dokladov;

5.3.4 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (iv) výmenu Tovaru;

5.3.5 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (v) opravu Tovaru a výmenu Tovaru alebo zľavu z Kúpnej ceny, a to vo vymenovanom poradí; alebo

5.3.6 v prípadoch uvedených v odseku 5.1 bod (vi) zľavu z Kúpnej ceny alebo výmenu Tovaru.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu vád Tovaru iba v prípade, ak ide o opakovanú, tú istú vadu Tovaru a Dodávateľ ju úplne neodstránil ani na základe druhej (2.) Reklamácie. Namiesto odstúpenia od Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať zľavu z Kúpnej ceny. Uplatnením zľavy z Kúpnej ceny zaniká Dodávateľova zodpovednosť za tú vadu Produktu, na ktorú sa zľava vzťahuje a na Tovaru sa hľadí tak, akoby v tomto ohľade nemal vady.

Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, telefón: 033/5512 689, 033/5512 690, fax: 033/5512 656, e-mail: tt@soi.sk.

 

6. Záverečné ustanovenia


6.1 Odstúpenie od Zmluvy spotrebiteľom. Objednávateľ, ktorý je v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, spotrebiteľom, je oprávnený písomne od Zmluvy odstúpiť do siedmich (7) pracovných dní od dodania Tovaru, ak súčasne s odstúpením od Zmluvy vráti Tovar Dodávateľovi. V takomto prípade je Dodávateľ povinný do pätnástich (15) dní od vrátenia Tovaru Objednávateľom vrátiť Objednávateľovi kúpnu cenu, od ktorej je oprávnený odpočítať si náklady súvisiace s prepravou Tovaru, ako aj sumu zodpovedajúcu poškodeniu a/alebo opotrebeniu Tovaru.

6.2 Právna povaha Podmienok. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Ak Dodávateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od jednotlivých ustanovení týchto Podmienok, ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok. Za písomne uzatvorenú Kúpnu zmluvu sa považuje aj dohoda uzatvorená prostredníctvom elektronickej pošty.

6.3 Zmena Podmienok. Dodávateľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia meniť alebo dopĺňať tieto Podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Podmienok je splnená umiestnením na Portáli.

6.4 Rozhodné právo. Práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa, ktoré nie sú upravené v Podmienkach sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na prejednanie a rozhodnutie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou budú mať výlučnú právomoc slovenské súdy.

6.5 Platnosť a účinnosť. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2013.

V Sládkovičove dňa 1. januára 2013

TOPZONE, s.r.o.